Category: Tools

Git command

 • Kéo code master về branch có sẵn (How to merge remote master to local branch)

– Checkout về brach cần merger:

– Run :

git fetch
git rebase origin/master

delete file and push to remote

git commit -a -m "A file was deleted"
git push

 

revert deleted file:

git ls-files -d | xargs git checkout --

 show conflict files

git diff --name-only --diff-filter=U


https://backlogtool.com/git-guide/vn/stepup/stepup1_1.html

Sublime Text 3 Keyboard Shortcuts

General

Command Pallete
CTRL + SHIFT + P
Show­/Hide Console
CTRL + `
Show­/Hide Sidebar
CTRL + K, B
Redo Last Keyboard Shortcut
CTRL + Y
Select Autoco­mplete Sugges­tion
CTRL + SPACE

Window Manipu­lation

Full­scr­een
F11
Dist­raction Free Mode
Shift + F11
New Window
CTRL + SHIFT + N
New Tab
CTRL + N
Select A Tab
ALT + TAB NUMBER
Close Tab
CTRL + W
Move Tab to Pane
CTRL + SHIFT + PANE NUMBER
Switch to Pane
CTRL + PANE NUMBER

Layout

2, 3, 4 Column
ALT + SHIFT + 1/4
2 or 3 Row
ALT + SHIFT + 8/9
4 Grid
ALT + SHIFT + 5
Split Pane in Half
CTRL + K, CTRL + SHIFT + UP

Pane Manipu­lation

Move to Panel
CTRL + PANEL NUMBER
Move File to Panel
CTRL + SHIFT + Panel Number

Navigation

Quick Open File
CTRL + P
Open File, Search Symbol
CTRL + P, @
Go to Symbol
CTRL + R
Go to Line
CTRL + G
Go to Next Tab
CTRL + PGDOWN
Go to Previous Tab
CTRL + PGUP
Jump to Closing Parent­hesis
CTRL + M

Find & Replacing

Find
CTRL + F
Find Next
F3
Find Previous
SHIFT + F3
Replace Every Select­ion
After selecting, ALT + F3
Repl­ace
CTRL + H
Incr­emental Search
CTRL + I
Find in Files
CTRL + SHIFT + F
Find then Multi-­Edit
CTRL + F, ALT + Enter
Use Selection for Find Field
CTRL + E
Use Selection for Replace Field
CTRL + SHIFT + E

Selecting Text

Line
CTRL + L
Word
CTRL + D
Quick Select Next Iterat­ion
CTRL + D
UnSelect Next Iterat­ion
CTRL + U
Skip, and Select the Next Iterat­ion
CTRL + K, D
Pare­nthesis Content
CTRL + SHIFT + M
Inde­ntation Content
CTRL + SHIFT + J
Column Selection Up
CTRL + ALT + UP
Column Selection Down
CTRL + ALT + DOWN
Mult­i-S­elect Editing
CTRL + CLICK

Editing

Delete Line
CTRL + SHIFT + K
Delete From Cursor to EOL
CTRL + K, K
Delete From Cursor to BOL
CTRL + K, BKSP
Delete Word Forwards
CTRL + DEL
Delete Word Backwa­rds
CTRL + BKSP
Move Line Up
CTRL + SHIFT UP
Move Line Down
CTRL + SHIFT + DOWN
Insert Line Before
CTRL + SHIFT + ENTER
Insert Line After
CTRL + ENTER
Indent Current Line
CTRL + ]
UnIndent Current Line
CTRL + [
Dupl­icate Line
CTRL + SHIFT + D
Join Line Below Current Line
CTRL + J
Paste With Proper Indent­ation
CTRL + SHIFT + V
Tran­spose
SELECT ITEMS, CTRL + T

Transform

To Upperc­ase
CTRL + K, U
To Lowerc­ase
CTRL + K, L
Increase Font Size
CTRL + PLUS
Decrease Font Size
CTRL + MINUS

Bookmarks

New Bookmark
CTRL + F2
Next Bookmark
F2
Previous Bookmark
SHIFT + F2
Clear Bookma­rks
CTRL + SHIFT + F2

Code Folding

Fold Select­ion
CTRL + SHIFT + [
UnFold Select­ion
CTRL + SHIFT + ]
Fold All
CTRL + K, 1
UnFold All
CTRL + K, J
Fold Level
CTRL + 2/9

Commenting

Comment Line
CTRL + /
Block Comment
CTRL + SHIFT + /

Xdebug and Sublime Text | Vaerenbergh

This blog post is about making Xdebug work together with Sublime Text (in this example version 2). By many considered a tough task. But it’s doable. Your IDE will look something like this: A couple of assumptions made before continuing: Sublime Text 2 or higher is installed.

Source: Xdebug and Sublime Text | Vaerenbergh

 

custom shortcut key:

Reference->Keybinding user:

[
{“keys”: [“ctrl+f8”], “command”: “xdebug_breakpoint”},
{“keys”: [“shift+f8”], “command”: “xdebug_conditional_breakpoint”},
{“keys”: [“ctrl+shift+f5”], “command”: “xdebug_continue”, “args”: {“command”: “run”}},
{“keys”: [“f6”], “command”: “xdebug_continue”, “args”: {“command”: “step_over”}},
{“keys”: [“f7”], “command”: “xdebug_continue”, “args”: {“command”: “step_into”}},
{“keys”: [“f5”], “command”: “xdebug_continue”, “args”: {“command”: “step_out”}},
{“keys”: [“ctrl+shift+f9”], “command”: “xdebug_session_start”},
{“keys”: [“ctrl+shift+f10”], “command”: “xdebug_session_stop”},
{“keys”: [“ctrl+shift+f11”], “command”: “xdebug_layout”, “args”: {“keymap” : true}}
]

Clone repository via SSH in Github

1. Checking for existing SSH keys

ls -al ~/.ssh
2.Generating a new SSH key

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"

* When you’re prompted to “Enter a file in which to save the key,” press Enter. This accepts the default file location. Then type a secure passphrase
3.Adding your SSH key to the ssh-agent
– Turn on ssh-agent

eval “$(ssh-agent -s)”

– Add your SSH key to the ssh-agent. If you used an existing SSH key rather than generating a new SSH key, you’ll need to replace id_rsa in the command with the name of your existing private key file.

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

4. Add the SSH key to your GitHub account
– Copy the SSH key to your clipboard:
clip < ~/.ssh/id_rsa.pub
– On Github, In the top right corner of any page, click Settings =>  click SSH and GPG keys => Click New SSH key => enter title and Paste your key into the “Key” field => Confirm the action by entering your GitHub password
5. Testing your SSH connection (https://help.github.com/articles/testing-your-ssh-connection/)
– Open Git Bash
ssh -T git@github.com
– You may see one of these warnings:
The authenticity of host ‘github.com (192.30.252.1)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 16:27:ac:a5:76:28:2d:36:63:1b:56:4d:eb:df:a6:48.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
– then type yes:
– Verify that the resulting message contains your username

5. Clone via SSH
git clone ssh://git@github.com/<user>/<repository name>.git

Các câu lệnh Github

Sao chép (clone) một repository

 • Để tạo 1 repository mới: git init
 • Clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ: git clone /đường-dẫn-đến/repository/

* Nếu repository đó ở máy chủ khác thì bạn hãy gõ dòng lệnh sau:git clone tênusername@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository

Thêm (add) & commit

 • Thêm nó vào chỉ mục Index: git add <tên-tập-tin> <=> git add *
 • Commit: git commit -m "Ghi chú Commit"

Đẩy (push) các thay đổi

 • Để gửi những thay đổi đến repository remote: git push origin master

* Thay đổi master bằng bất cứ nhánh nào mà bạn muốn đầy những thay đổi đến.

 • Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết nối repository của bạn đến máy chủ remote, bạn phải thêm nó với: git remote add origin <máy-chủ> .Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào máy chủ đã chọn.

Nhánh (Branch)

 • List all branch:

git branch

 • Tạo một nhánh mới và đặt tên là “feature_x” và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách (create your branch locally): git checkout -b feature_x
 • Push new branch to remote:

git push <remote-name> <branch-name>

 • Trở lại nhánh master: git checkout master
 • Delete branch:

git push origin --delete <branchName>

Cập nhật & trộn (update & merge)

 • Để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới nhất, thực thi: git pull trong thự mục đang làm việc để lấy về (fetch)trộn (merge) các thay đổi ở remote
 • Để trộn một nhánh khác vào nhánh đang hoạt động (vd: master), sử dụng:

   git merge <nhánh>

Trong cả hai trường hợp, git cố gắng trộn tự động (auto-merge) các thay đổi. Không may, điều này không phải lúc nào cũng làm được và thường dẫn đến xung đột. Trách nhiệm của bạn là trộn các xung đột đó thủ công bằng cách chỉnh sửa các tập tin được hiển thị bởi git. Sau khi thay đổi, bạn phải đánh dấu chúng là đã được trộn (merged) với lệnh:

git add <tên-tập-tin>

trước khi trộn các thay đổi, bạn có thể xem trước chúng bằng cách:

git diff <nhánh_nguồn> <nhánh_mục_tiêu>

Gắn nhãn (tagging)

 • Nên tạo nhãn (tags) khi phát hành phần mềm. đây là khái niệm được biết đến, đã từng có trên SVN. Bạn tạo tag mới tên là 1.0.0 bằng cách:

git tag 1.0.0 1b2e1d63ff

* Chuỗi 1b2e1d63ff là 10 ký tự đầu tiên của mã commit (commit id) mà bạn muốn tham chiếu đến bằng nhãn của bạn. Bạn có thể lấy mã commit với lệnh:

git log

           bạn cũng có thể sử dụng ít ký tự hơn từ mã commit, nó chỉ cần phải là duy nhất

Thay thế các thay đổi cục bộ

 • Trong trường hợp bạn làm sai điều gì đó, bạn có thể thay thế các thay đổi cục bộ bằng lệnh:

git checkout -- <tên-tập-tin>

* lệnh này thay thế những thay đổi trong “tree” đang làm việc với nội dung mới nhất của HEAD. Các thay đổi đã được thêm vào chỉ mục, kể cả các tập tin mới, điều này sẽ được giữ lại

 • Hủy tất cả thay đổi và commit cục bộ, lấy về (fetch) lịch sử gần đây nhất từ máy chủ và trỏ nhánh master cục bộ vào nó như sau:

git fetch origin

git reset --hard origin/master

Continue reading “Các câu lệnh Github”