Các câu lệnh Github

Sao chép (clone) một repository

 • Để tạo 1 repository mới: git init
 • Clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ: git clone /đường-dẫn-đến/repository/

* Nếu repository đó ở máy chủ khác thì bạn hãy gõ dòng lệnh sau:git clone tênusername@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository

Thêm (add) & commit

 • Thêm nó vào chỉ mục Index: git add <tên-tập-tin> <=> git add *
 • Commit: git commit -m "Ghi chú Commit"

Đẩy (push) các thay đổi

 • Để gửi những thay đổi đến repository remote: git push origin master

* Thay đổi master bằng bất cứ nhánh nào mà bạn muốn đầy những thay đổi đến.

 • Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết nối repository của bạn đến máy chủ remote, bạn phải thêm nó với: git remote add origin <máy-chủ> .Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào máy chủ đã chọn.

Nhánh (Branch)

 • List all branch:

git branch

 • Tạo một nhánh mới và đặt tên là “feature_x” và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách (create your branch locally): git checkout -b feature_x
 • Push new branch to remote:

git push <remote-name> <branch-name>

 • Trở lại nhánh master: git checkout master
 • Delete branch:

git push origin --delete <branchName>

Cập nhật & trộn (update & merge)

 • Để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới nhất, thực thi: git pull trong thự mục đang làm việc để lấy về (fetch)trộn (merge) các thay đổi ở remote
 • Để trộn một nhánh khác vào nhánh đang hoạt động (vd: master), sử dụng:

   git merge <nhánh>

Trong cả hai trường hợp, git cố gắng trộn tự động (auto-merge) các thay đổi. Không may, điều này không phải lúc nào cũng làm được và thường dẫn đến xung đột. Trách nhiệm của bạn là trộn các xung đột đó thủ công bằng cách chỉnh sửa các tập tin được hiển thị bởi git. Sau khi thay đổi, bạn phải đánh dấu chúng là đã được trộn (merged) với lệnh:

git add <tên-tập-tin>

trước khi trộn các thay đổi, bạn có thể xem trước chúng bằng cách:

git diff <nhánh_nguồn> <nhánh_mục_tiêu>

Gắn nhãn (tagging)

 • Nên tạo nhãn (tags) khi phát hành phần mềm. đây là khái niệm được biết đến, đã từng có trên SVN. Bạn tạo tag mới tên là 1.0.0 bằng cách:

git tag 1.0.0 1b2e1d63ff

* Chuỗi 1b2e1d63ff là 10 ký tự đầu tiên của mã commit (commit id) mà bạn muốn tham chiếu đến bằng nhãn của bạn. Bạn có thể lấy mã commit với lệnh:

git log

           bạn cũng có thể sử dụng ít ký tự hơn từ mã commit, nó chỉ cần phải là duy nhất

Thay thế các thay đổi cục bộ

 • Trong trường hợp bạn làm sai điều gì đó, bạn có thể thay thế các thay đổi cục bộ bằng lệnh:

git checkout -- <tên-tập-tin>

* lệnh này thay thế những thay đổi trong “tree” đang làm việc với nội dung mới nhất của HEAD. Các thay đổi đã được thêm vào chỉ mục, kể cả các tập tin mới, điều này sẽ được giữ lại

 • Hủy tất cả thay đổi và commit cục bộ, lấy về (fetch) lịch sử gần đây nhất từ máy chủ và trỏ nhánh master cục bộ vào nó như sau:

git fetch origin

git reset --hard origin/master

 • Restore all those deleted files in a folder enter the following command.

git ls-files -d | xargs git checkout --

 • Switch branch

git checkout <ten branch>

 •   If you deleted a file from the working tree, then commit the deletion:

git commit -a -m "A file was deleted"

And push your commit upstream:

git push

 Kiem tra user tao branch: 

git for-each-ref –format=’%(authorname) %09 -%(refname)’ | sort

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s